Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifinin ilk dört maddesi komisyonda kabul edildi

Kurulda kabul edilen unsurlara nazaran Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgeleri yahut turizm merkezlerinde, özel dal iştirakiyle “turizm hizmetleri idare birlikleri” kurulacak.

“Turizm merkezleri”, kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu faydası bulunan orman vasıflı olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve sonları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ait yeni kriterler getirilecek. Buna nazaran ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm bedelleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik kararları, turizm merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri yahut turizm merkezlerinde; alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, tanıtımının, kültür ve turizme ait toplumsal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin, özel dal iş birliği ile sağlanması maksadıyla ilgili yatırımcıların da iştirakiyle turizm hizmetleri idare birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi

Turizm kesiminde, Turizmi Teşvik Kanunu ve başka mevzuatta yer alan teşvik önlemleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı dokümanı yahut turizm işletmesi dokümanı alınması zaruriliği getirilecek.

Evraklı yatırımların, Bakanlıkça belirlenen müddetler içinde tamamlanarak işletmeye açılması mecburî olacak lakin bu müddet Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili yönetim tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi evrakı almaları zarurî olacak.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi evrakı iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde yine turizm işletmesi dokümanı almaları zarurî hale getirilecek.

Kamu kurum yahut kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan turizm evrakı alınması mecburî olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde turizm işletmesi evrakı almak için Bakanlığa müracaat yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak kontrol sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek turizm işletmesi dokümanı almaları mecburî olacak.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi dokümanı iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal sürecinin bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde turizm işletmesi dokümanı almaları zaruriliği getirilecek.

Turizm işletmesi evrakı alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek

Belirtilen mühletler içinde turizm işletmesi dokümanı alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili yönetim tarafından 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesisler için tahsis şartları uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turizm kesiminin kalkınmasını ve planlı ve denetimli formda gelişimini sağlamak için toplumsal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgesi ile turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin cins yahut kullanım kararı değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan toplumsal, teknik ve gibisi altyapıya iştirak hissesi istenecek.

Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak

Kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu faydası doğrultusunda korunmasına yahut kullanılmasına katkıda bulunacak, fiyatsız girişli günübirlik tesis yapılmasına ait yordam ve asıllar belirlenecek.

Lüks kampçılık turizm çeşidinin yasal altyapısı oluşturulacak ve denetimli gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu’na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve idare planı ile şartları belirlenen, doğal etraf ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik önlemleri alınan güzel donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan süreksiz lüks çadır tesisleri yapılması maksadıyla kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, etraf dostu çadır materyali kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve turizm işletmesi dokümanı almayan tesisler işletmeye açılamayacak. Bakanlıktan turizm işletmesi evrakı alınmasının akabinde diğer bir sürece gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Kontratlarına muhalif olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira kontratları feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Teklifte yer alan beş yıldızlı oteller ve tatil köylerinin kendi müşterilerine kendi araçlarıyla transfer hizmeti sunma imkanı veren düzenleme, önergeyle kaldırıldı.

Teklifin komitedeki görüşmelerine salı günü devam edilecek.

KAYNAK: AA